Årsmøte 2024

Sogndal SV kallar inn til årsmøte onsdag 24.1 kl 17.30 kommunestyresalen Sogndal.
Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Andreas Sjalg Unneland kjem på årsmøtet.
Saklista:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen
3. Årsmelding 2023 og årsmelding kommunestyregruppa
4. Rekneskap 2023 Balanse og notar til rekneskapen
5. Arbeidsplan 2024
6. Budsjett 2024
7. Fråsegner

a) Omvendt valdsalarm

b) ICAN – forbod mot atomvåpen

c) Noradapt


8. Val av styre, revisor, valnemd og utsendingar til fylkesårsmøtet

For Sogndal SV

Steinar Øydvin
-leiar-